Zaproszenie na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, które odbędzie się w dniu 15 maja 2013  roku o godz. 18.30 w siedzibie urzędu przy ul. Grodziskiej 12.


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Ewentualne omówienie uchwał lub pism, które wpłynęły do Komisji.
4. Omówienie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Brwinów z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok.
5. Omówienie wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej na podstawie terytorialnego sprawozdania finansowego za 2012 rok.
6. Spotkanie z Panią Dyrektor Grażyną Nowocień: Podsumowanie wzajemnej współpracy Komisji Kultury, Oświaty i Sportu z Biblioteką Gminną.
7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.Przewodniczący
Komisji Kultury, Oświaty i Sportu
Rady Miejskiej w Brwinowie
        
/-/  Andrzej Precigs