Zaproszenie na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 24 października 2013 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12 (sala konferencyjna)

Porządek Obrad:
1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3) Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji.
4) Sprawy wniesione i wolne wnioski
5) Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący komisji Spraw
Społecznych i Porządku
 Publicznego w Brwinowie
 /-/ Maciej Szmyt