Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się dnia 31 marca 2014 r. o godzinie 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek Obrad:

1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) spotkanie ze STOWARZYSZENIEM BIURO OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH.
4) Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5) Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący komisji Spraw
Społecznych i Porządku  
 Publicznego w Brwinowie
/-/ Maciej Szmyt