Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 5 maja 2014 r. o godz. 18:30 w sali na stadionie miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.
 

 
Porządek Obrad:
 
1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
3) Zaopiniowanie projektów uchwał
4) Przyjęcie planu pracy komisji na 2011 rok
5) Sprawy wniesione i wolne wnioski
6) Zamknięcie posiedzenia
 

Przewodniczący komisji Spraw
Społecznych i Porządku 
 Publicznego w Brwinowie
/-/ Maciej Szmyt