Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 2 czerwca 2014 r. o godz. 18:00 w sali na stadionie miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek Obrad:

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2.Przyjęcie porządku obrad
3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013.
4.Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.

 Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych
i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie
/-/ Maciej Szmyt