Połączone Posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów z Komisją Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 16 kwietnia 2015 r. o godzinie 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.
 
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Omówienie projektów uchwał.
  4. Zapoznanie się z projektem regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem
    i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.
 
 

Przewodniczący Komisji Inwestycji     Przewodnicząca Komisji Rolnictwa
                      i Finansów                          Środowiska i ładu Przestrzennego

 
       /-/ Zbigniew Bartosik                                       /-/ Aldona Górniak