Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 15 kwietnia 2015 r. o godzinie 18:30 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie projektów uchwał.
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

 
Przewodniczący Komisji Spraw
Społecznych i Porządku Publicznego

 
/-/ Maciej Szmyt