Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 24 czerwca 2015 r. o godzinie 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.
 
 
Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014.
4.    Zaopiniowanie projektów uchwał.         
5.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska
                                i Ładu Przestrzennego 
                       Rady Miejskiej w Brwinowie
                              (-) Aldona Górniak