Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 29 września 2015 r. o godzinie 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.
 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
/-/ Maciej Szmyt