Połączone posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów z Komisją Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 27 października 2015 r. o godzinie 18:00 w sali na stadionie miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.
 
Porządek obrad:
 
1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie stanowiska w sprawie wycinki drzew rosnących wzdłuż linii kolejki WKD.
4.      Rozpatrzenie pism mieszkańców wsi Żółwin dotyczących warunków zabudowy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Żółwin, oznaczonego jako część I.
5.      wydanie opinii dotyczącej projektu koncepcyjnego cmentarza komunalnego z domem pogrzebowym i niezbędną infrastrukturą w Żółwinie.
6.      Omówienie projektów uchwał skierowanych do Komsiji..
7.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
8.      Zamknięcie posiedzenia.

                                            Przewodnicząca Komisji Rolnictwa,            Przewodniczący Komiji
                                                           Środowiska i Ładu Przestrzennego               Inwestycji i Finansów
 
                                                                          /-/ Aldona Górniak                            /-/ Zbigniew Bartosik