XX sesja Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji odbędzie się 26 marca 2020 r. o godz. 16.30 w Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie bez udziału mieszkańców.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały nr XV.152.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia
   19 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata
   2020 – 2025 (RM.0006.221.2020);
  • zmian w uchwale budżetowej nr XV.153.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia
   19 grudnia 2019 r. (RM.0006.222.2020);
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu i zaciągnięcie zobowiązania (RM.0006.223.2020);
  • wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich dotyczących realizacji projektu w ramach planowanego w 2020 r. przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursu Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, typu projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – „Ścieżki i infrastruktura rowerowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RM.0006.224.2020);
  • upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej w formie dofinansowania w ramach ogłoszonego przez Ministra Sportu programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – EDYCJA 2020” dla zadania pn. „Budowa toru Flow Pumptrack oraz ścieżki parkur
   na terenie otwartej strefy rekreacji w Brwinowie” (RM.0006.225.2020);
  • udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. „Paszkowianki” na odcinku S8 „Paszków”, na terenie gmin powiatu pruszkowskiego: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn (RM.0006.229.2020);
  • wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic miasta Brwinów (RM.0006.230.2020);
  • nadania nazw drogom położonym w miejscowości Kanie, gmina Brwinów (Zaściankowa, Kameralna) (RM.0006.226.2020);
  • nadania nazw drodze położonej w miejscowości Domaniewek gmina Brwinów (Stumilowego Lasu) (RM.0006.227.2020);
  • zawarcia przez gminę Brwinów porozumienia dotyczącego współpracy przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej” (RM.0006.228.2020);
  • wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości położonej w miejscowości Parzniew gmina Brwinów (RM.0006.231.2020)
  • zawarcia przez Gminę Brwinów porozumienia z Gminą Miastem Pruszków dotyczącego współpracy przy realizacji zadania pn. „Budowa ul. Działkowej
   na odcinku od tunelu pod torami linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki do ul. Dębowej” (RM.0006.232.2020);
  • zawarcia przez Gminę Brwinów porozumienia z Gminą Miastem Milanówek dotyczącego współpracy przy przebudowie ulic: Mieszka I w Owczarni oraz ul. Owczarskiej w Milanówku na odcinku od torów WKD do skrzyżowania z ul. Marii Konopnickiej (RM.0006.233.2020).
 4. Rozpatrzenie stanowiska w sprawie projektu drogi łączącej drogę wojewódzką nr 701 - ul. Domaniewską z drogą wojewódzką nr 718 - ul. 3 Maja na granicy Pruszkowa i Domaniewa.
 5. Zamknięcie sesji.