XV sesja Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji odbędzie się 19 grudnia 2019 r. o godz. 16:30 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 5. Wręczenie Stypendiów gminy Brwinów dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2020-2025:
  • przedstawienie projektu uchwały;
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2020-2025;
  • głosowanie nad projektem uchwały.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2020:
  • przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem;
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2020;
  • przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii i wniosków Komisji;
  • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
  • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2020 rok.
 8. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brwinów;
 1. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie sesji.

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki