Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 5 grudnia 2019 r. o godzinie 18:00, w sali konferencyjnej przy ulicy Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie budżetu na 2020 w zakresie komisji.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.