Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 28 października 2019 r. o godz. 17:00 w Przedszkolu Filialnym Przedszkola nr 1 w Brwinowie ul. Piłsudskiego 19.

Porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
4. Zapoznanie z bieżącym funkcjonowaniem Przedszkola nr 1 i Filii.
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Kultury, Oświaty i Sportu
Rady Miejskiej w Brwinowie

/-/ Małgorzata Kucharska