XII sesja Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się w dniu 27 września 2019 roku (piątek) o godz. 16:30 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 4. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały Nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2019-2025 (RM.0006.122.2019);
  • zmian w uchwale budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia
   20 grudnia 2018 r. (RM.0006.123.2019);
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Brwinów w 2020 roku (RM.0006.127.2019);
  • zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (RM.0006.128.2019);
  • przyjęcia planu pracy na II półrocze 2019 roku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie (RM.0006.113.2019);
  • wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Brwinów od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości położonej w miejscowości Krosna-Wieś gmina Brwinów (RM.0006.114.2019);
  • wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Brwinów od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości położonej w miejscowości Parzniew gmina Brwinów (RM.0006.115.2019);
  • stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brwinowie przy ul. Żwirowej 16 (RM.0006.116.2019);
  • zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Brwinów (RM.0006.117.2019);
  • wyboru przedstawicieli gminy Brwinów w Stowarzyszeniu Unia Miasteczek Polskich (RM.0006.118.2019);
  • uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w gminie Brwinów na lata 2019-2020" (RM.0006.119.2019);
  • nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Żółwin (RM.0006.126.2019);
 1. Wybór ławników na kadencję 2020-2023.

5.1. Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych (RM.0006.121.2019).

5.2. Stanowisko Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

5.3. Wybór komisji skrutacyjnej.

5.4. Wybór ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.

5.5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023 (Sąd Okręgowy w Warszawie)(RM.0006.120.2019);

5.6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023 (Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza)(RM.0006.124.2019);

5.7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika (RM.0006.125.2019).

 1. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie sesji.

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

 

/ - / Sławomir Rakowiecki