III sesja Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 20 grudnia 2018 roku (czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji.
 4. Wręczenie Stypendiów Gminy Brwinów dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia edukacyjne i sportowe.
 5. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie dotycząca analizy oświadczeń majątkowych składanych przez Radnych na koniec kadencji 2014-2018.
 7. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Brwinów na lata 2019-2025:
  • .przedstawienie projektu uchwały;
  • .odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Brwinów na lata 2019-2025;
  • .głosowanie nad projektem uchwały.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2019:
  • .przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem;
  • .odczytanie opinii Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2019;
  • .przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii i wniosków Komisji;
  • .dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
  • .głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne
  i terapeutyczne na rok 2019.
 11. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.

 

 P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

/ - / Sławomir Rakowiecki