W trybie określonym w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U.  z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) zwołuję LXVI sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbędzie się dnia 15 listopada 2018 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
    • zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025 (RM.0006.115.2018);

 

  1. Zapytania i interpelacje.
  2. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  3. Zamknięcie sesji.

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

/ - / Sławomir Rakowiecki