LXIV sesja Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się w dniu 26 września 2018 roku (środa) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 4. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

 

 • . zmiany uchwały nr XI.103.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem
  i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest (RM.0006.100.2018);
 • . ustanowienia pomnika przyrody (RM.0006.97.2018);
 • . uzgodnienia przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych drzewa będącego pomnikiem przyrody (RM.0006.96.2018);
 • . określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Brwinów w 2019 roku (RM.0006.101.2018);
 • . zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2019 roku (RM.0006.102.2018);
 • . ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów (RM.0006.103.2018);
 • . określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, którymi muszą odpowiadać składane projekty (RM.0006.106.2018);
 • . wprowadzenia Systemu informacji gminnej w gminie Brwinów (RM.0006.105.2018);
 • . uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brwinów na lata 2018-2022” (RM.0006.104.2018);
 • . zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025 (RM.0006.98.2018);
 • . zmian w uchwale budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. (RM.0006.99.2018).

 

 1. Zapytania i interpelacje.
 2. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

                                                                                  

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

  / - / Sławomir Rakowiecki