Zaproszenie na posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się dnia 24 kwietnia 2013 r. o godz. 18.30 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.  

 Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawy mieszkańców
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na sesję
5. Rozpoczęcie omawiania sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.
6. Omówienie stanu dróg po sezonie zimowym i prac remontowych i inwestycyjnych związanych z drogami gminnymi w 2013 r.
7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 
 

            Przewodniczący Komisji Inwestycji
            Rady Miejskiej w Brwinowie
            (-) Dariusz Krzemiński