Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 2 września 2013 r. o godz. 1830 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Porządek Obrad:

1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Zaopiniowanie projektów uchwał.
4) Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5) Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący komisji Spraw                     
Społecznych i Porządku  
 Publicznego w Brwinowie
/-/ Maciej Szmyt