Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, które odbędzie się w dniu 3 września  2013 roku o godz. 18.30 w sali Urzędu Gminy przy ul. Grodziskiej 12.
 
  Porządek obrad:
 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji.
4. Dyskusja nad protokołem z kontroli finansowej  za rok 2011 i 2012 przeprowadzonej
w Gminnym Ośrodku Kultury.
5. Sprawy bieżące.
6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
7.  Zamknięcie posiedzenia.
                                              
 
 

                                                                                      Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Sportu
                                                                                                                Rady Miejskiej w Brwinowie

                                                                                                                             /-/ Andrzej Precigs