Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 10 lutego 2015 r. o godzinie 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.
 
Porządek obrad:
 
1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Zaopiniowanie zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żółwin.
4.      Zaopiniowanie projektów uchwał.
5.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.      Zamknięcie posiedzenia.
 
 
 

 
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego
 
/-/Aldona Górniak