Posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 3 września 2015 r. o godzinie 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:
1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2.      Przedstawienie porządku obrad.
3.      Zaopiniowanie projektów uchwał.
4.      Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu zadłużenia.
5.      Informacja Skarbnika Gminy w sprawie wniosków o płatność wynikających
ze zrealizowanych programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
6.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
7.      Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Inwestycji
i Finansów

/-/ Zbigniew Bartosik