Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.: w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie

Wpłynęły oferty na realizację zadań publicznych dotyczące organizacji ferii zimowych dla dzieci i młodzieży. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do ofert swoje uwagi.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Kluby sportowe i stowarzyszenia mogą składać oferty do 23 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie

Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego z zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Zakończyły się konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Brwinów z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok.

 

Protokół z przebiegu konsultacji

Załączniki

Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok”. Uwagi do projektu można składać od 27 września do 10 października 2016 r.

Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz szósty ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy oraz zachęcanie do podejmowania aktywności wolontariackiej.