ur. w 1930 roku w Brześciu n. Bugiem. Od 1932 r. jest mieszkanką Brwinowa. Ukończyła liceum ogólnokształcące w Pruszkowie. Studia wyższe odbyła na Politechnice Warszawskiej, zdobywając tytuł inżyniera mechanika. Wieloletni członek i prezes TPB (przez 29 lat była członkiem Zarządu, przez 16 lat prezesem TPB). Wraz z Zarządem TPB doprowadziła do wpisania do rejestru zabytków parku przy zabytkowej Zagrodzie.

W 1996 r. Walne Zgromadzenie TPB przyznało jej tytuł Honorowego Prezesa Stowarzyszenia.

Współpracowała z Radą Narodową Brwinowa oraz Komitetami Osiedlowymi w sprawach m.in. ochrony zabytków (ochrona Parku Miejskiego przed zniszczeniem, gdy SGGW zaplanowało wykonanie tam odwiertów do poboru wody dla planowanych w Grudowie obiektów hodowlanych), ekologii (działania mające na celu niedopuszczenie do budowy w Mosznie elektrociepłowni bez jakichkolwiek urządzeń zabezpieczających okolicznych mieszkańców przed toksycznymi spalinami i pyłami).

Pod koniec lat 80. przewodniczyła komitetowi odbudowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego na Rynku w Brwinowie. Jedna z założycieli reaktywowanego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Pełniła funkcję Sekretarza Gminy. Była radną Rady Narodowej (w latach 80. przewodniczyła Komitetowi Kontroli Społecznej przy Radzie Narodowej) oraz Rady Miejskiej w Brwinowie. W porozumieniu z Konserwatorem Przyrody, w ramach działalności TPB, doprowadziła do uznania wielu drzew w Brwinowie za pomniki przyrody. Przewodniczyła w latach 90. Forum Obywatelskiemu przy TPB, które miało za zadanie stworzenie płaszczyzny porozumienia w kwestiach spornych pomiędzy mieszkańcami a władzą lokalną. W porozumieniu z Konserwatorem Zabytków pracowała na rzecz objęcia ochroną konserwatorką szeregu starych domów w Brwinowie.

Honorowy Obywatel Brwinowa od 2008 r. Odznaczenia: Zasłużony Działacz Kultury, Odznaka Złotej Syrenki.