O B W I E S Z C Z E N I E

 

                Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Burmistrz Gminy Brwinów

 

zawiadamia

 

iż została wydana w dniu 27.11.2017 r. decyzja Nr 35.2017 w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia w ul. Obwodnica (dz. nr ew. 268/13 obr. 21, dz. nr ew. 1/21 - 1/31 obr. 20 oraz w działce nr ew. 63 obr. 20) w Brwinowie.

 

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

 

 

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

  Ewa Sobierańska

 p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów