Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa prowadzi kontrole nieruchomości w zakresie posiadania umów oraz dowodów płacenia za wywóz nieczystości ciekłych.

W 2012 r. skontrolowanych zostało ponad 300 nieruchomości w Brwinowie i Kaniach. W 2013 r. kontrolą są objęte sołectwa Domaniewek i Otrębusy. Poza kontrolami planowymi realizowane są również kontrole przeprowadzane w przypadku skarg mieszkańców, którzy sami zgłaszają potrzebę interwencji, gdy zauważą np. nielegalne wypompowywanie szamba. Lista mieszkańców, którzy nie okażą koniecznych dokumentów zostaje przekazana do Straży Miejskiej z prośbą o przeprowadzenie rekontroli. W przypadku kontroli właściciele nieruchomości mają obowiązek okazania takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Właścicielom nieruchomości nie posiadającym w/w umów oraz dowodów płacenia za ostatni rok, grozi kara grzywny oraz postępowanie administracyjne.
 
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)właściciele nieruchomości, wykonując obowiązek pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych, w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.