Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego poszukuje kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Wnioski można składać do dnia 10 sierpnia 2015 roku.

Nabór jest prowadzany w m.in. w dziedzinach obejmujących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, takich jak:

1. Kategorie ogólne
· Zintegrowane inwestycje terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT WOF
2. Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza
· usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym w szczególności
e-administracja, e-zdrowie, e-edukacja oraz e-kultura (w tym digitalizacja)
3. Oś priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości
· rozwój MŚP (w tym wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out, gospodarka terenami inwestycyjnymi)
· potencjał eksportowy
4. Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
· ochrona powietrza
· czysty transport miejski
· plan gospodarki niskoemisyjnej
5. Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy
· usługi w zakresie organizacji opieki nad dzieckiem do lat 3
6. Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu
· edukacja przedszkolna i ogólna
· kształcenie zawodowe i ustawiczne

Osoba chcąca ubiegać się o wpis do wykazu ekspertów RPO WM musi spełniać określone kryteria m.in. musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne w dziedzinie objętej RPO WM 2014-2020 i dodatkowo posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe: wiedzę i umiejętności lub wymagane uprawnienia w dziedzinie, w ramach której dokonywany jest wybór projektów do dofinansowania, przy czym dopuszcza się, że doświadczenie może obejmować aspekty techniczne, finansowe, ekonomiczne lub środowiskowe.
Zgłoszenia w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:„Nabór kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 należy złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich".

Adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
Al. Solidarności 61, Warszawa
pok. 412, IV p.

Pełna treść oficjalnej informacji dostępna jest na stronie Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego:
Informacja o możliwości ubiegania się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM 2014-2020