Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 25 czerwca 2014 r. o godz. 18:00 w sali na stadionie miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.
 
 

Porządek obrad:

 
1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2) Przedstawienie porządku obrad
3) Zaopiniowanie projektów uchwał
4) Sprawy wniesione i wolne wnioski
5) Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący komisji Spraw                    
Społecznych i Porządku 
 Publicznego w Brwinowie
/-/ Maciej Szmyt