Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 16 listopada  2015 r. o godz. 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Spotkanie z Komendantem Komisariatu Policji w Brwinowie.
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

   Przewodniczący Komisji Spraw
Społecznych i Porządku   Publicznego
     Rady Miejskiej w Brwinowie
              /-/ Maciej Szmyt