Dofinansowanie Projektu „RAZEM DLA RODZINY –Rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 2) 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Dofinansowanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych: 362.000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 392.450,00 zł.
Realizacja: do 31 maja 2020 r.

W ramach realizacji projektu zostanie poszerzona oferta dodatkowych zajęć oraz powstanie nowa świetlica podwórkowa we wsi Moszna. Nowe zajęcia w świetlicach mają na celu stymulowanie wszechstronnego rozwoju, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, przeprowadzenie treningów rozwijających kompetencje społeczne, wyrównujących szanse edukacyjne czy kształtujących umiejętność uczenia się: robotyka, kurs języka angielskiego, wycieczka do edukacyjnej sali zabaw Klockownia, spektakle i warsztaty teatralne oraz radiowe