„Razem dla Rodziny” (2018-2020), „Ścieżka edukacyjno-zawodowa" (2018), „Wsparcie dla przedszkoli w Brwinowie" (2017) oraz „Wiedza moją potrzebą" (2017)

 

Dotacja dla świetlic ŚOPS Razem dla Rodziny


Dofinansowanie Projektu „RAZEM DLA RODZINY –Rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 2) 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Dofinansowanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych: 362.000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 392.450,00 zł.
Realizacja: do 31 maja 2020 r.

W ramach realizacji projektu zostanie poszerzona oferta dodatkowych zajęć oraz powstanie nowa świetlica podwórkowa we wsi Moszna. Nowe zajęcia w świetlicach mają na celu stymulowanie wszechstronnego rozwoju, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, przeprowadzenie treningów rozwijających kompetencje społeczne, wyrównujących szanse edukacyjne czy kształtujących umiejętność uczenia się: robotyka, kurs języka angielskiego, wycieczka do edukacyjnej sali zabaw Klockownia, spektakle i warsztaty teatralne oraz radiowe

 

Ścieżka edukacyjno-zawodowa

Kwota dofinansowania: 72 944,00 zł
Koszt całkowity: 100 400,00 zł
Realizacja: 2018/2019

Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest podniesienie wśród uczniów kompetencji w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej oraz poruszania się po rynku pracy. Będzie on realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie. W ramach projektu odbędą się zajęcia z psychologiem (238 godz.) oraz z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego (238 godz.), a także zostaną sfinansowane: zakup pomocy dydaktycznych (2 programy e-SzOK 5.1 oraz 4 programy komputerowe z doradztwa), wyjazdy edukacyjne do 2 zakładów pracy oraz szkolenia doskonalące dla 9 nauczycieli.

 

Wsparcie dla przedszkoli w Brwinowie

Kwota dofinansowania: 91 749,88 zł
Koszt całkowity: 122 289, 88 zł
Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

Zajęcia dodatkowe dzieci 3-, 4- i 5-letnich, zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia dla nauczycieli.

W ramach projektu pn. Wsparcie dla przedszkoli w Brwinowie zostaną zrealizowane:

  • zajęcia dodatkowe (1018 godz.) wyrównujące dla 42 dzieci 3- ,4- i 5-letnich (w tym 12 z niepełnosprawnościami),
  • zakupione pomoce dydaktyczne,
  • szkolenia doskonalące dla 7 nauczycieli.

Projekt realizowany będzie w okresie od 2 listopada 2017 do 31 października 2018 r. w trzech przedszkolach: w Przedszkolu nr 1 w Brwinowie, w Przedszkolu Filialnym Przedszkola nr 1 w Brwinowie oraz w Przedszkolu nr 3 w Brwinowie.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz realizację dodatkowej oferty edukacyjnej dla dzieci z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Brwinów w okresie 02.11.2017-31.10.2018.

 

Wiedza moją potrzebą

Kwota dofinansowania: 110 496, 25 zł
Koszt całkowity: 148 056, 25 zł
Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Poddziałanie: 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT

Projekt realizowany będzie w Szkole Podstawowej w Żółwinie od października 2017 r. do maja 2019 r. Obejmie 151 uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum, w tym uczniów z niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest wsparcie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności takich jak kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy zespołowej i przedsiębiorczość. Wsparcie dotyczyć będzie podniesienia wiedzy, umiejętności i potencjału edukacyjnego poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego, fizyki, chemii; zajęć rozwijających dla uczniów zdolnych z matematyki i języka angielskiego; kół zainteresowań: informatycznych i szachowych. W ramach projektu realizowane będą wyjazdy edukacyjne oraz doposażona zostanie baza dydaktyczna szkoły: 24 roboty do nauki programowania i laptop z oprogramowaniem. Wszystkie działania służyć będą kształtowaniu już w młodym wieku umiejętności i postaw ułatwiających funkcjonowanie w przyszłości na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, a także przyczyni się do kształtowania nawyku uczenia się przez całe życie. Uczniowie będą też mieć wyjazdy edukacyjne do Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie na lekcje „Przyroda z komputerem”.

Projekt zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju zaspokaja potrzeby uczniów w zakresie edukacji, samodoskonalenia oraz kompetencji społecznych.