Rewaloryzacja pałacu w Brwinowie (2017), budowa ścieżek rowerowych (2017), środki na rewitalizację parku (2016)

 Pałac w Brwinowie – rewaloryzacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną

Kwota dofinansowania: 2 954,017,18 zł
Koszt całkowity: 9.626.297,00 zł
Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

Dotacja zostanie przeznaczona na przebudowę, remont i adaptację na cele kulturalne zabytkowego pałacu w parku miejskim w Brwinowie. W ramach projektu zostanie również zakupione wyposażenie, a w ramach działań promocyjnych zostanie wydany folder o rewitalizacji i album „Poznaj Brwinów” z prezentacją odnowionego pałacu. Docelowo w obiekcie odbywać się będą zajęcia kulturalno-edukacyjne i imprezy artystyczne. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Miejską Biblioteką Publiczną im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej i Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie. Umowa została podpisana w kwietniu 2017 r.

 

Rozwój systemu dróg rowerowych w gminie Brwinów: 5,5 km dróg rowerowych

Kwota dofinansowania: 4.871.473,80 zł
Koszt całkowity: 6.437.256,07 zł
Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Drogi rowerowe powstaną wzdłuż dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. W sumie zostanie zbudowanych lub przebudowanych 10 odcinków dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Umowa została podpisana w kwietniu 2017 r.

 

 

Refundacja kosztów inwestycji przeprowadzonej w parku miejskim w Brwinowie w 2013 roku.

Kwota dofinansowania: 812.698,43 zł
Koszt całkowity: ok. 1,2 mln zł

Rewitalizacja parku miejskiego w Brwinowie w 2013 r. objęła remont głównego ciągu pieszego, budowę nowego chodnika, oświetlenia i systemu monitoringu. Pojawiły się nowe ławki i kosze na śmieci. Zakres prac objął nową nawierzchnię alej parkowych o łącznej długość ok. 670 m, oświetlenie oraz zasilania monitoringu. Zamontowano 9 kamer, które poprawiły bezpieczeństwo na terenie parku. W październiku 2015 r. pojawiła się szansa na wykorzystanie oszczędności środków unijnych z poprzedniej perspektywy 2007-2013 i umieszczenia projektu Rewitalizacji Parku Miejskiego w Brwinowie na liście rezerwowej Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WM 2007-2013. Umowa została podpisana w październiku 2016 r.