W ramach projektu przewiduje się zorganizowanie 8 szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych.

Projekt „Cyfryzacja nam nie straszna” jest realizowany w 7 gminach na Mazowszu.

Dofinansowanie Projektu „RAZEM DLA RODZINY –Rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 2) 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Projekt „Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie - zagospodarowanie terenów zieleni”.


Budowa torów rowerowych typu pumptrack (2018), modernizacja targowiska miejskiego w Brwinowie (2017)

Dotacje dla świetlic w Domaniewie i Owczarni w ramach programu dotacyjnego samorządu województwa mazowieckiego „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.

Budowa drogi dojazdowej do kompleksu obiektów PZLPiT „Mazowsze w Otrębusach” (2018 r.), II etap budowy ulicy Józefowskiej we wsi Krosna (2018 r.), zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP Biskupice (2018 r.), zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żółwin (2016 r.)

.