Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs zamknięty na działania związane z powrotem do aktywności zawodowej.

W ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT RPO WM na lata 2014-2020, został ogłoszony konkurs o nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20.

Termin naboru: od 31.12.2020 r. od godz. 8:00 do 29.01.2021 r. do godz. 15:59.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się – gminy, osoby fizyczne – prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z obszaru objętego realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące poprawy dostępności do usług świadczenia opieki nad dziećmi, co w konsekwencji ma się przełożyć na umożliwienie powrotu do zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

Dwa typy operacji:

  1. Typ operacji nr 1 - Tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, w formie żłobków (m.in. przyzakładowych) lub klubów dziecięcych i opiekuna dziennego oraz dostosowanie już istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
  2. Typ operacji nr 2 - Świadczenie usługi w postaci pokrycia części lub całości kosztów związanych ze świadczeniem bieżących usług opieki nad dziećmi do lat 3 w formach wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 tj. za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna.

Typy operacji mogą być łączone z zastrzeżeniem, że typ operacji nr 2 może jedynie stanowić wsparcie uzupełniające dla typu operacji nr 1.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi: 80%.

Kwota dofinansowania w ramach konkursu wynosi 6 787 500,00 PLN (przeliczona kursem EBC wynoszącym 4,5250 PLN z dnia 29 października 2020 r.).

 

Minimalna wartość dofinansowania projektu musi przekraczać wyrażoną w PLN równowartość 100 000 EUR.

 

Więcej informacji znajduje się na poniższych stronach internetowych:

http://omw.um.warszawa.pl/8-3-2-ulatwianie-powrotu-do-aktywnosci-zawodowej-osob-sprawujacych-opieke-nad-dziecmi-do-lat-3-ulatwianie-powrotu-do-aktywnosci-zawodowej-w-ramach-zit-konkurs-zamkniety-nr-rpma-08-03-02-ip/

 

https://wupwarszawa.praca.gov.pl/-/13769020-nabor-wnioskow-w-ramach-dzialania-8-3-rpo-wm

 

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/8-3-2-ulatwianie-powrotu-do-aktywnosci-zawodowej-osob-sprawujacych-opieke-nad-dziecmi-do-lat-3-ulatwianie-powrotu-do-aktywnosci-zawodowej-w-ramach-zit-konkurs-zamkniety-nr-rpma-08-03-02-ip-02-14-0/