O B W I E S Z C Z E N I E

           Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1073) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Burmistrz Gminy Brwinów

 z a w i a d a m i a,  ż e

 na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie przy ul. Równoległej 4 A zostało w dniu 24.11.2017 r., wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia w ul. Obwodnica (dz. nr ew. 268/13 obr. 21, dz. nr ew. 1/21 ÷ 1/31 obr. 20) oraz w działce nr ew. 63 obr. 20 w Brwinowie.

           Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów,   ul. Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

 

                                                                       Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

                                                                       Ewa Sobierańska

                                                                       p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów