Przedsiębiorcy, którzy zalegają z płatnościami na rzecz gminy Brwinów, muszą się liczyć z dodatkowymi wydatkami – wierzycielowi przysługują nie tylko odsetki za zwłokę, lecz także rekompensata kosztów odzyskiwania należności.

Rozpoczął się kolejny etap prac nad gminnym programem rewitalizacji. Mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inne podmioty mogą zgłaszać do 5 lutego br. swoje propozycje projektów dotyczących rewitalizacji.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Kluby sportowe i stowarzyszenia mogą składać oferty do 10 lutego 2021 r. do godz. 16.00.

Czytaj więcej…

Rada Miejska w Brwinowie przeprowadzi uzupełniające wybory ławników na kadencję 2020-2023. Z terenu gminy Brwinów wybrany zostanie 1 ławnik do Sądu Rejonowego w Pruszkowie.

1 stycznia 2021 r. miasto Brwinów zmieniło swoje granice, powiększając się o część terenów należących do sołectw Biskupice, Koszajec, Moszna i Parzniew, które są położone między linią kolejową i autostradą A2.

Powiat pruszkowski przedłużył termin realizacji przebudowy drogi w Koszajcu do końca stycznia, więc kierowców nadal obowiązują objazdy. Realizację zadania utrudniają warunki atmosferyczne.

Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska BKS Naprzód Brwinów” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

W czwartek 14 stycznia 2021 r. burmistrz Arkadiusz Kosiński i kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Agnieszka Dębowska złożyli życzenia wszelkiej pomyślności Panu Jerzemu Bolkowskiemu. W grudniu ubiegłego roku Pan Jerzy obchodził swoje setne urodziny.