Wszyscy mieszkańcy, którzy korzystają z organizowanego przez gminę systemu odbioru odpadów, powinni uiszczać „opłatę śmieciową”. Wobec dłużników egzekucję należności prowadzić będzie urząd skarbowy.
 
Nowy system odbioru odpadów funkcjonuje już dwa lata. Większość mieszkańców gminy Brwinów bez dodatkowych wezwań regularnie i terminowo uiszcza opłatę za wywóz śmieci:

do 15 września – za odbiór odpadów w III kwartale
do 15 grudnia – za odbiór odpadów w IV kwartale
do 15 marca – za odbiór odpadów w I kwartale
do 15 czerwca – za odbiór odpadów w II kwartale

Osoby, które zalegają z płaceniem i nie reagują na upomnienia wysyłane przez urząd gminy, nie mogą jednak liczyć na to, że uda im się „zaoszczędzić” kosztem tych, którzy ponoszą opłaty. Zgodnie z zapisami znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lutego 2015 r. egzekucję należności w sprawach dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzi urząd skarbowy.

Egzekucja należności może być prowadzona m.in. z pieniędzy, z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń emerytalnych oraz ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej, z rachunków bankowych oraz z ruchomości zajmowanych przez komornika. Wiąże się to także z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów i opłat związanych z egzekucją administracyjną. Upomnienie nadsyłane przez Urząd Gminy Brwinów jest dla dłużników ostatnim dzwonkiem: aby uniknąć nieprzyjemności i przykrych konsekwencji, trzeba regularnie płacić za odbiór śmieci w wyznaczonym terminie.