Zapraszam na LI sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2017 roku (czwartek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025:
  • przedstawienie projektu uchwały;
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025;
  • głosowanie nad projektem uchwały.
 1. 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2018.
 • przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem;
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2018;
 • przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii i wniosków komisji;
 • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
 • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2018 rok.

 

 1. Zapytania i interpelacje.
 2. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

                                   

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

 / - / Sławomir Rakowiecki

zip

projekt wpf na 2018 r

Rozmiar : 8.08 mb
zip

projekt budżetu na 2018 r

Rozmiar : 37.99 mb