Połączone posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 15 listopada 2017 r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wyjaśnienia spraw związanych ze zmianą kosztów prowadzenia gospodarki odpadami w Gminie Brwinów w 2018 r.
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego

/-/ Aldona Górniak


Przewodniczący Komisji Inwestycji
i Finansów

/-/ Grzegorz Matysiak