Trzy rozmowy: z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim o punkcie szczepień i gminnych inwestycjach, z Michałem Haberem o działaniach Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie oraz z Moniką Miziołek, która zajmuje się promocją projektu rewitalizacji parku – o wykonanych pracach, ogrodzie botanicznym i planowanym pikniku.

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Gminy Brwinów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej brwinow.pl, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony www.brwinow.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1) filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
2) część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
3) brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
4) mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
5) filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Zamieszczone na stronie podmiotowej brwinow.pl informacje publiczne, w postaci załączników w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej) zostały opublikowane przed 23.09.2020 r. przez co nie są dostępne cyfrowo.

Strona podmiotowa brwinow.pl posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
1) wersja kontrastowa (czarne tło, białe litery),
2) możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
3) możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,
4) focus wokół elementów nawigacyjnych,
5) wykluczone pułapki klawiaturowe,
6) możliwość korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Gminy Brwinów.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Miziołek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 738 26 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Kompleks Urzędu Gminy Brwinów składa się z 2 budynków.

Budynek nr 1 Urzędu Gminy Brwinów, zlokalizowany jest przy ul. Grodziskiej 12, 05-940 Brwinów. Do budynku prowadzi wejście od strony ul. Grodziskiej. Przy wejściu do budynku na terenie parkingu wydzielone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Budynek w części jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście do budynku jest wyposażone w podjazd dla wózków oraz drzwi dwuskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Parter budynku jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy. W korytarzu na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy.

Budynek nr 2 Urzędu Gminy Brwinów, zlokalizowany jest przy ul. Tadeusza Kościuszki 4a. Przed budynkiem nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi wejście od strony ulicy wyposażone w dwuskrzydłowe drzwi nieuchylne i brak jest podjazdu dla wózków. Korytarz na parterze budynku jest niedostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy.

Do wszystkich budynków Urzędu i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W budynkach Urzędu Gminy Brwinów nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Biuro Obsługi Interesanta znajdujące się na parterze budynku nr 1 jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Istnieje możliwość wezwania do Biura Obsługi Interesanta pracownika właściwej komórki urzędu celem obsługi osoby mającej trudności w poruszaniu się.

W Biurze Obsługi Interesanta po wcześniejszym umówieniu wizyty można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy Urzędu:

poniedziałek 8:00 - 18:00

wtorek - czwartek 8:00 - 16:00

piątek 8:00 - 14:00.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

 
W urzędzie porozumiesz się w języku migowym
 
Informacja w sprawie obsługi w Urzędzie Gminy Brwinów osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się
Z dniem 1 kwietnia 2012 r. obowiązuje ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243). Informujemy, iż osoba uprawniona może skorzystać z następujących form komunikacji w sprawach urzędowych:
 
 
a)      pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,

Dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) i SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych) jest bezpłatny dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r., poz. 426, 568,i 875).

  
WAŻNE!

Osoba uprawniona chcąc skorzystać z usługi tłumacza obowiązana jest zgłosić uprzednio chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia zapewniona zostanie obsługa osoby uprawnionej, w uzgodnionym terminie, na zasadach określonych w ustawie.

 
 
b)     poczty elektronicznej - adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

c)      komunikacji audiowizualnej, w tym z wykorzystaniem komunikatora internetowego SKYPE lub Tlen,

SKYPE: urzadgminybrwinow,

KOMUNIKATOR TLEN: ugbrwinow,

 
d)      przesyłania faksów (22) 729 63 90,


Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017r. poz 1824)

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 29 marca 2019 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Brwinowska komunikacja miejska – przejazdy dla Seniorów


Emeryci po ukończeniu 60 roku życia (na podstawie dowodu osobistego i dokumentu stwierdzającego uprawnienia emerytalne) mają prawo do przejazdów z ulgą 50%. Osoby, które ukończyły 70 lat (na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego wiek) mają prawo do bezpłatnych przejazdów. Posiadacze Brwinowskiej Karty Mieszkańca za bilet normalny jednorazowy zapłacą złotówkę.

Podkategorie