brwinowPodczas sesji Rady Miejskiej w Brwinowie 29 czerwca 2022 r. radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe za 2021 r. i udzielili absolutorium z wykonania budżetu gminy. Burmistrz uzyskał także wotum zaufania.

Uroczysty charakter absolutoryjnej sesji Rady Miejskiej w Brwinowie podkreślał wybór jej miejsca. Radni spotkali się po raz pierwszy w zabytkowym pałacu, który po kilkuletniej rewitalizacji został otwarty na początku czerwca. Obrady toczyły się w reprezentacyjnym hallu na parterze, a publiczność miała możliwość śledzenia obrad na żywo w sąsiedniej sali wykładowej będącej jednym z najpiękniejszych pałacowych pomieszczeń, z półokrągłą werandą i oknami typu portfenetre.

Obrady rozpoczęły się od gratulacji i podziękowań dla dwojga zaproszonych gości specjalnych. Mieszkaniec Brwinowa Adam Zawiasa, który jako sternik poprowadził swoją załogę do zwycięstwa w V Grodziskich Regatach Żeglarskich im. Leonida Teligi, otrzymał gromkie brawa od zebranych. Burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie życzyli mu dalszych sukcesów. Chwilę później miało miejsce oficjalne pożegnanie i podziękowanie dla Wioletty Badurek, która zrezygnowała w tym roku z funkcji sołtysa, a przez wiele lat angażowała się w sprawy Domaniewa i Domaniewka jako sołtys i dawniej też jako radna. Burmistrz Arkadiusz Kosiński podkreślał dobrą współpracę, przez co udało się zrealizować wiele ważnych inwestycji dla sołectwa, m.in. budowę kanalizacji i świetlicy wiejskiej.

Głównym punktem obrad było podsumowanie ubiegłego roku – dyskusja radnych nad raportem o stanie gminy, ocena sprawozdania finansowego oraz głosowanie nad przyjęciem trzech ważnych uchwał dotyczących wotum zaufania dla burmistrza, zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania z budżetu, a także udzielenia absolutorium za rok 2021. Żaden mieszkaniec nie zgłosił się do udziału w debacie o raporcie o stanie gminy Brwinów w formie przewidzianej w ustawie o samorządzie gminnym.

Burmistrz Arkadiusz Kosiński przypomniał w swojej prezentacji najważniejsze działania gminy Brwinów w ubiegłym roku – zakończone z powodzeniem duże inwestycje kubaturowe (budowa świetlicy w Kaniach oraz rozbudowa szkoły w Żółwinie), inwestycje drogowe realizowane przez gminę oraz przykłady dobrej współpracy ze strony gminy przy inwestycjach realizowanych przez powiat pruszkowski oraz Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. W 2021 r. powiększyła się też sieć dróg rowerowych, realizowanych ze wsparciem unijnym. Część z nich stanowi wygodne połączenie ze ścieżkami sąsiednich gmin – Michałowice, Nadarzyn i Milanówek. Przygotowanie raportu o stanie gminy jest okazją do zwrócenia uwagi na zmiany zachodzące w otoczeniu, np. funkcjonujący dziś z powodzeniem ogród botaniczny w Brwinowie został otwarty zaledwie nieco ponad rok temu. W zapomnienie odchodzą też zawirowania wywołane przez pandemię COVID-19 – zorganizowanie punktu szczepień powszechnych w hali sportowej przy ul. Moczydłowskiego w Brwinowie, a także zapewnienie ciągłości pracy Urzędu Gminy Brwinów oraz bieżącej obsługi mieszkańców były dużym wyzwaniem. Przy podsumowaniu wydarzeń z 2021 r. powrócił też temat zaopatrzenia w wodę. Burmistrz Arkadiusz Kosiński podkreślał, że działania zmierzające do poprawy zaopatrzenia w wodę były podejmowane już dużo wcześniej przed ubiegłoroczną sytuacją związaną z ograniczeniem przepływu wody przez Podkowę Leśną. Już w 2018 r. rozpoczęło się bowiem projektowanie wodociągu magistralnego prowadzącego wodę bezpośrednio do południowych sołectw, na trasie od ul. Wilsona w Brwinowie do Owczarni. Został on oddany do użytkowania w marcu 2021 r. Niespodziewaną sytuacją było zamknięcie przepływu wody do Żółwina, ale gmina Brwinów podjęła już w ubiegłym roku kolejne działania: tymczasowa pompownia wody zwiększa ciśnienie wody w wodociągu magistralnym, dobra współpraca ze ZWiK w Grodzisku Mazowieckim już zaowocowała utworzeniem spinki obu sieci gminnych w Książenicach i planami utworzenia kolejnego połączenia wzdłuż ul. Granicznej w Żółwinie, zlecone jest opracowanie dalszej rozbudowy sieci w południowych sołectwach, a w dalszych planach jest też budowa kolejnej stacji uzdatniania wody. W tym roku widać już, że problem jest mniejszy, choć ostatnie upalne dni i 5-krotne zwiększenie zużycia wody w porównaniu do wartości odnotowywanych zwykle przez BPWiK spowodowało kilka dni temu obniżenie ciśnienia w sieci. Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa poruszane w raporcie dotyczącym 2021 roku, gmina Brwinów może się pochwalić wsparciem dla ochotniczych straży pożarnych. W ubiegłym roku każda OSP otrzymała nowy samochód kwatermistrzowski, OSP Brwinów – dofinansowanie do zakupu samochodu drabiny, a policja – dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu typu SUV.

Przedstawiane podczas sesji opinie – zarówno Komisji Rewizyjnej, jak też Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – były pozytywne, bez zastrzeżeń. Uchwały dotyczące przyjęcia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu, a także w sprawie udzielenia absolutorium zostały przyjęte jednogłośnie przez 18 obecnych radnych. Za wotum zaufania dla burmistrza Arkadiusza Kosińskiego zagłosowali: Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski, Marek Winiarski i Maciej Żukowski. Od głosu wstrzymali się Andrzej Guzik, Karol Kühn i Dariusz Krzemiński.

Wiele pochwał i wyrazów uznania padło pod adresem skarbnik gminy Brwinów Elżbiety Doloty, która czuwa nad finansami gminy, zarówno nad budżetem jak też wieloletnią prognozą finansową, a także odpowiada za sprawozdawczość budżetową. Burmistrz dziękował swoim najbliższym współpracownikom – w tym szczególnie skarbnikowi oraz zastępcom burmistrza Sławomirowi Walendowskiemu i Jerzemu Wysockiemu, radnym Rady Miejskiej w Brwinowie, sołtysom, dyrektorom jednostek organizacyjnych i pracownikom Urzędu Gminy Brwinów, podkreślając, że rozwój gminy jest wspólnym osiągnięciem.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10