brwinowPodczas L sesji Rady Miejskiej w Brwinowie w środę 29 czerwca 2022 r. zostanie przeprowadzona debata podsumowująca ubiegły rok.


Raport o stanie gminy przedstawia m.in. dane statystyczne oraz działania podejmowane w ubiegłym roku, stan realizacji programów i strategii oraz uchwał podejmowanych przez radnych. Debata nad tym dokumentem odbędzie się podczas sesji Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się 29 czerwca 2022 r. o godz. 17.00 w Pałacu przy ul. Pałacowej 1 w Brwinowie. Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym w debatę mogą też włączyć się mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenia będą przyjmowane do wtorku 28 czerwca 2022 r. do godziny 16.00 w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 (pok. 007). Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady, a liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.


Proponowany porządek obrad L sesji Rady Miejskiej w Brwinowie przewiduje też m.in. informacje Burmistrza Gminy Brwinów oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie, głosowanie
w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza, zatwierdzenia sprawozdań oraz udzielenia absolutorium za rok 2021.

Raport o stanie gminy

Zgłoszenie udziału w debacie