Podczas Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach zostały ogłoszone wyniki kolejnej edycji Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce 2021. Nasza gmina ponownie znalazła się wśród grona najlepszych.

Lokata w pierwszej 10  to duże wyróżnienie – zajęliśmy bardzo wysoką 6. pozycję. W naszej kategorii tj. gmin miejsko-wiejskich przeanalizowano wyniki finansowe 642 jednostek. Jesteśmy w czołówce  najbardziej gospodarnych gmin w Polsce. Taki wynik to potwierdzenie dobrej jakości pracy i kompetentnych działań władz gminy, a także racjonalnego sposobu gospodarowania publicznymi pieniędzmi. 

 

Ranking powstał w oparciu o badanie danych ekonomicznych za 2021 rok przekazanych przez 2 791 gmin do właściwych Regionalnych Izb Obrachunkowych. Zestawienie uwzględnia podział na pięć kategorii jednostek samorządu terytorialnego (np. gminy wiejskie, gminy miejskie miasta na prawach powiatu). Wyniki rankingu są głównie adresowane do następujących odbiorców:

  • samorządowców, aby mogli wymieniać się doświadczeniami i dobrymi praktykami,
  • przedsiębiorców, aby mogli poznać gminy, w których promuje się rozwój działalności gospodarczej,
  • mieszkańców, aby w prosty sposób mogli sprawdzić, jak publicznymi pieniędzmi gospodarują ich lokalne władze.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Zestawienie zostało przygotowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich we współpracy z wrocławskim Uniwersytetem Ekonomicznym. O pozycji w rankingu decydowało siedem najważniejszych wskaźników ekonomicznych:

  • udział dochodów własnych w dochodach ogółem – określa, jaką część dochodów budżetu ogółem stanowią dochody własne. Relacja ta nazywana jest wskaźnikiem samodzielności finansowej i traktowana jest jako podstawowy miernik oceny tej samodzielności.
  • relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem – jest to jeden z ważniejszych wskaźników, ponieważ wartość nadwyżki operacyjnej często służy do opracowywania innych wskaźników finansowych wykorzystywanych do przeprowadzania analizy i oceny sytuacji finansowej samorządów.
  • udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem –  wskaźnik ten informuje o potencjale rozwojowym  gminy. Im wyższa relacja, tym dana jednostka wykazuje się większą działalnością ukierunkowaną na inwestycje.
  • obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wskaźnik ten wskazuje, jaką część wydatków bieżących gminy stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
  • udział środków europejskich w wydatkach ogółem – środki zewnętrzne są dodatkowym, istotnym źródłem finansowania w budżetach gmin, wpływają na zwiększenie potencjału inwestycyjnego. Traktowane są one jako istotny czynnik rozwoju samorządów,  ich obecność w budżetach gmin jest z reguły wynikiem większej aktywności władz lokalnych w obszarze pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania.
  • relacja zobowiązań do dochodów ogółem – wskaźnik obrazujący zadłużenie samorządu.
  • udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących –  jest to ważny wskaźnik, gdyż rozwój gmin zależy w dużej mierze od tego, ile wpływów z podatku dochodowego mieszkańców (PIT) trafi do ich budżetów.

 

Wskaźniki, które były brane pod uwagę, co roku są takie same. Idea rankingu finansowego związana jest z debatami prowadzonymi od lat podczas Europejskich Kongresów Samorządów oraz na Forum Ekonomicznym, integralną częścią którego jest Forum Regionów w całości poświęcone problematyce samorządowej i skupiające zarówno praktyków władzy samorządowej, jak i wybitnych naukowców.

 

Wyniki dla kategorii gmin miejsko-wiejskich za 2021 rok – pierwsza dziesiątka.

 

Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl/ranking-finansowy-samorzadu-terytorialnego-w-polsce-2021/