Na spotkaniu wiejskim, które odbędzie się 19 maja w świetlicy przy ul. Małego Księcia 14, uprawnieni do głosowania mieszkańcy wsi Domaniew i Domaniewek wybiorą nowego sołtysa.

19 maja 2022 r. o godzinie 17.00 podczas zebrania sołeckiego wybrany zostanie nowy sołtys. Z tej funkcji z powodów zdrowotnych zrezygnowała Wioletta Badurek. Udział w głosowaniu mogą wziąć pełnoletni mieszkańcy, zameldowani na pobyt stały na terenie sołectwa. Wyboru dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów, w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, zwykłą większością głosów.  Ogłoszenie wyników odbywa się od razu po zliczeniu głosów.  

Jaką funkcje pełni sołtys i jakie warunki należy spełnić, aby zostać kandydatem?
Sołtys jest organem wykonawczym wybieranym na czteroletnią kadencję. Reprezentuje sołectwo, organizuje i koordynuje inicjatywy lokalne mające na celu poprawę warunków życia społecznego, zwołuje i prowadzi spotkania wiejskie oraz spotkania rady sołeckiej. Zajmuje się zagospodarowaniem środków finansowych z funduszu sołeckiego. W niektórych sołectwach sołtys pełni stanowisko inkasenta niektórych podatków i opłat. Zobowiązany jest do złożenia sprawozdania rocznego z działalności swojej oraz rady sołeckiej. Pełnienie tej funkcji to ważna i odpowiedzialna rola w środowisku lokalnej społeczności.

Osoba ubiegająca się o zostanie sołtysem musi mieć obywatelstwo polskie, stały adres zameldowania na terenie sołectwa, w którym odbywają się wybory, oraz musi być pełnoletnia. Zgodnie ze statutem sołectwa kandydat na sołtysa może sam zgłosić swoją kandydaturę podczas zebrania sołeckiego. Nie jest wymagane przedstawienie list poparcia od mieszkańców.