Można już ubiegać się o refundację kosztów pobytu uchodźców z Ukrainy. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia.


Wniosek o świadczenie za każdy dzień pomocy obywatelom Ukrainy można pobrać ze strony brwinow.pl. W wersji papierowej jest dostępny w Punkcie Informacyjnym mieszczącym się w Galerii Brwinów (lokal nr 27 w godz. 8.30-13.30) lub w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Zgodnie z obowiązującym od 16 marca 2022 r. rozporządzeniem w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wysokość świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie złożonego wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu.

We wniosku wskazuje się minimum informacji niezbędnych do ustalenia podstawy do wypłaty świadczenia. Przy wypełnianiu formularza należy:

1. Podać swoje dane osobowe;
2. Podać numer rachunku bankowego, na który wypłacane będzie świadczenie;
3. Złożyć oświadczenie, że przyjęta osoba otrzymała zakwaterowanie i wyżywienie i nie zostało za to pobrane dodatkowe wynagrodzenie ani inne świadczenie;
4. Zaznaczyć właściwą opcję – przyznanie świadczenia lub o jego przedłużenie;
5. Wypełnić kartę pobytu, osobno za każdego obywatela Ukrainy, który otrzymał pomoc w postaci mieszkania i jedzenia.

Wypełniony wniosek należy podpisać (odręcznie) i złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12, w pokoju nr 4, znajdującym się na parterze budynku. Wnioski będą rozpatrywane w terminie do 30 dni. Aktualnie nie ma możliwości składania wniosków drogą elektroniczną. Wypłata świadczenia nastąpi po otrzymaniu przez gminę środków przeznaczonych na ten cel od wojewody mazowieckiego.

Rozporządzenie MSWiA oraz wniosek - LINK