Od 1 lipca 2021 r. wchodzi w życie obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Właściciele lub zarządcy domów, bloków, obiektów usługowych muszą złożyć deklarację dotyczącą sposobu ogrzewania budynku. Taki obowiązek wynika z ustawy termomodernizacyjnej, która zakłada stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Ma ona pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków w Polsce.

Deklaracje będą zbierane w dwóch formach:
– w formie elektronicznej – za pośrednictwem strony zone.gunb.gov.pl, gdzie można wypełnić formularz po zalogowaniu za pomocą profilu zaufanego, elektronicznego dowodu osobistego lub bankowości elektronicznej („moje ID”).
– w formie papierowej – za pośrednictwem urzędu gminy (właściwego ze względu na lokalizację budynku). Formularz można pobrać do wydrukowania ze strony internetowej lub otrzymać w formie papierowej w urzędzie. Właściciele i zarządcy budynków z terenu gminy Brwinów powinni złożyć formularz osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów

W przypadku bloków, budynków wielolokalowych deklaracji nie będą musieli indywidualnie składać poszczególni właściciele mieszkań. –  Może to zrobić zarządca budynku za wszystkich mieszkańców, gdy istnieje wspólna sieć ciepłownicza, ale jeśli w budynku są lokale, które mają indywidualne źródło ciepła np. kominki, to właściciele takich mieszkań muszą to zgłosić do zarządcy bądź indywidualnie złożyć deklarację – tłumaczy Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Właściciele budynków mają rok na złożenie deklaracji dotyczących już istniejących źródeł ciepła. Brak złożenia deklaracji do 1 lipca 2022 r.  będzie stanowił wykroczenie zagrożone karą grzywny. W przypadku nowych źródeł ogrzewania zainstalowanych i uruchomionych po 1 lipca br. zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu 14 dni.

Informator – do pobrania

Formularze ze strony zone.gunb.gov.pl – do pobrania