Aby uniknąć problemów z otrzymaniem korespondencji prowadzonej w postępowaniu administracyjnym, właściciele nieruchomości powinni sprawdzić i aktualizować dane znajdujące się w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Pruszkowskiego. 

Pojawiają się sygnały o problemach związanych z dostarczaniem pism dotyczących postępowań administracyjnych w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Dla nadawców – instytucji rządowych i samorządowych – adresem właściwym dla wysyłki tego typu korespondencji, jest adres pozyskany z rejestru danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez Starostę Pruszkowskiego. Urzędy gminy nie dysponują własnymi bazami danych z adresami właścicieli nieruchomości, którzy są stronami postępowań. Dlatego, jeśli korespondencja nie dociera do adresata, w pierwszej kolejności właściciel nieruchomości powinien upewnić się, czy adres znajdujący się w bazie prowadzonej przez starostę jest aktualny. Dane te można sprawdzić i aktualizować w Starostwie Powiatowym przy ul. Drzymały 30 w Pruszkowie, tel. 22 738 14 12.

Obowiązkiem właściciela nieruchomości, zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, jest zgłoszenie wszelkich zmian danych w terminie 30 dni od dokonania zmiany. Zgłoszenie to jest obowiązkowe i bezpłatne.

Brak aktualizacji danych może owocować niedostarczeniem pism pod właściwy adres, ale zgodnie z prawem korespondencja będzie uznana za wysłaną prawidłowo, co pociąga za sobą skutki prawne. Aktualizacja danych adresowych przez właścicieli nieruchomości, w tym adresu korespondencyjnego, zapobiegnie w przyszłości nieprawidłowemu kierowaniu pism urzędowych.