Od stycznia 2021 r. zmieniły się zasady odbierania bioodpadów na terenie gminy Brwinów. Częstotliwość ich odbioru jest różna w poszczególnych okresach roku.

Właściciele i mieszkańcy budynków jednorodzinnych mogą oddawać bioodpady w brązowych workach, wystawiając je przed swoje posesje w wyznaczonych terminach:
- raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października
- raz w miesiącu w okresie od listopada do marca.

W ciągu jednego miesiąca można wystawić łącznie dwa worki, każdy po 120 l. Limit oddawanych bioodpadów w przypadku zabudowań jednorodzinnych wynosi zatem 240 l na miesiąc. Harmonogramy odbioru odpadów zostały dostarczone mieszkańcom na początku roku. Są też dostępne na stronie brwinow.pl w zakładce: Dla Mieszkańca - Gospodarka odpadami.

Pozostałą ilość bioodpadów można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Szczegóły i zasady oddawania odpadów do PSZOK zostały opisane w osobnym artykule: https://brwinow.pl/eko-brwinow-pl/5923-pszok-dla-mieszkancow-gminy-brwinow.html

Bioodpady są odbierane od wszystkich mieszkańców, z wyjątkiem gospodarstw domowych, które zadeklarowały posiadanie kompostownika. Gmina Brwinów oferuje swoim mieszkańcom bezpłatne użyczenie kompostowników na okres do 5 lat. Szczegóły korzystania z programu „Kompostowniki dla mieszkańców” opisane są szerzej w tym artykule: https://brwinow.pl/eko-brwinow-pl/3812-kompostowniki-dla-mieszkancow-2.html.

Warto pamiętać, że do bioodpadów wliczamy m.in.: odpadki warzywne i owocowe, skorupki jaj oraz drobne gałęzie, trociny, skoszoną trawę i liście. Ale już odpadki kuchenne, takie jak surowe mięso
i kości, odchody zwierząt należy potraktować jako odpady zmieszane. Pozostałe odpady segregujemy według następujących zasad: papier wrzucamy do niebieskich worków, szkło – do zielonych, plastik
i metal – do żółtych, a odpady zmieszane - do czarnych. Elektroodpady, tekstylia i ubrania oraz odpady niebezpieczne, w tym leki, należy wyrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników, które znajdują się w wyznaczonych miejscach na terenie gminy. Więcej o rodzajach odpadów segregowanych można przeczytać na stronach: https://brwinow.pl/eko-brwinow-pl.html.

Szczegółowe zasady związane z odbiorem odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brwinów reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 października 2020r.: http://bip.brwinow.pl/