brwinowRada Miejska w Brwinowie przeprowadza uzupełniające wybory ławników na kadencję 2020-2023. Z terenu gminy Brwinów wybrany zostanie 1 ławnik do Sądu Rejonowego w Pruszkowie. Dodatkowy termin składania dokumentów upływa 12 kwietnia 2021 r.


Ławnik jest niezawodowym członkiem sądu (składu orzekającego). Osoba pełniąca tę funkcję nie musi mieć wykształcenia prawniczego. Nie można być ławnikiem w więcej niż w jednym sądzie. Ławnika wybierze Rada Miejska w Brwinowie w głosowaniu tajnym do 30 kwietnia 2021 r.
Ławnikiem może być ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4).jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.


Zgłoszenia (wypełniona karta wraz z wymaganymi załącznikami) można składać w Biurze Obsługi Interesantów pokój 007 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12, 05-840 Brwinów, w godzinach pracy Urzędu.


Informacja dotycząca ławników


Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia
Lista poparcia
Oświadczenie kandydata dot. przestępstw
Oświadczenie kandydata dot. władzy rodzicielskiej